Novenă în cinstea Duhului Sfânt

Ziua întâi
Duhule Sfinte, Mângâietorule, te ador cu umilinţă şi te rog cu toată ardoarea inimii să binevoieşti a mă ajuta să primesc sfintele tale daruri. Eu nu te pot primi, Duhule dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine nu pot să-ţi fiu plăcut. De aceea te rog ca, precum ai pregătit sfânta Inimă a Mariei pentru Întruparea Cuvântului veşnic, să pregăteşti şi inima mea ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, tu care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm:  Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt, inimile noastre, ca să-ţi slujim cu suflet curat şi plăcut ţie. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a doua
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru ca, având pururi conştiinţa vie a infinitei maiestăţi a Creatorului nostru şi a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar şi viaţa, mai degrabă decât a-l supăra prin păcat.
O, Marie, oglinda dreptăţii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar care să ne dea căinţă desăvârşită pentru greşelile noastre din trecut şi putere să păstrăm cu sfinţenie poruncile lui Dumnezeu.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm:  Dumnezeule, în faţa atotştiinţei tale nimic nu este tăinuit. Purifică gândurile inimilor noastre prin revărsarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi tot mai mult şi preamări de-a pururi. Amin.  Slavă Tatălui...


Ziua a treia
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne ataşeze de Tatăl ceresc şi să ne unească cu Isus, Fratele nostru, şi cu toţi oamenii, deveniţi, prin întruparea lui, fii ai aceluiaşi Părinte dumnezeiesc.
O, Marie, vas vestit de cucernicie, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca în toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre să ne arătăm adevăraţi fii ai lui Dumnezeu şi fraţi pentru toţi semenii noştrii.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Dumnezeule, care prin lumina Duhului Sfânt ai învăţat inimile credincioşilor tăi, dă-ne ca, în acelaşi Duh să cunoaştem cele drepte şi să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a patra
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul ştiinţei, ca toate lucrurile create şi toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu şi să ne îndemne la preamărirea lui.
O, Marie, Chivotul legii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar pentru ca, înălţându-ne de la cele văzute la cele nevăzute, să ne dezlipim inima de tot ceea ce este trecător, căutând numai împărăţia lui Dumnezeu şi sfinţenia lui.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm:  Doamne, revărsarea Duhului tău Sfânt să purifice inimile noastre şi înviorarea de rouă a harului său să le facă rodnice în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui...

Ziua a cincea
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârşit tot ce ne cere chemarea noastră.
O, Marie, Fecioară puternică, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca respectul omenesc să nu ne împiedice în îndeplinirea îndatoririlor noastre de creştini şi să fim gata de a suferi orice, mai degrabă, decât a călca poruncile lui Dumnezeu.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Trimite, Doamne, pe Mângâietorul, care de la tine purcede, să ne lumineze sufletele şi, după făgăduinţa Fiului tău să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a şasea
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul sfatului, care să ne arate limpede ce trebuie să facem în orice împrejurare şi care sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la scopul vieţii noastre.
O, Marie, Maica bunului sfat, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru a putea acţiona întotdeauna, cu umilinţă şi încredere, pentru înstăpânirea împărăţiei lui Dumnezeu în noi şi în lume.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca prin puterea Duhului Sfânt să rămânem statornici pe calea mântuirii şi să-ţi slujim cu fidelitate. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a şaptea
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi aşa cum ni-l vesteşte Sfânta Biserică.
O, Marie, Fecioară preaînţeleaptă, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, ca să nu ne lăsăm înşelaţi niciodată de învăţături greşite, ci Cristos să trăiască pururi, prin dreapta credinţă, în sufletele noastre.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoieşti a trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, care să ne călăuzească pe calea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a opta
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului spre a crede cu tărie adevărurile revelate şi a vedea toate lucrurile în lumina lui Dumnezeu.
O, Marie, Scaunul înţelepciunii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca, înflăcăraţi de iubire faţă de Dumnezeu, să împlinim voinţa lui în toate.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreţiei tale să se reverse asupra noastră, şi lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuţi prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a noua
O, Sfântă Treime, vrednică de adorare! Ne închinăm maiestăţii tale şi îţi mulţumim pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăţi. Îţi mulţumim, Tată Veşnic, şi ţie, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat al Duhului Sfânt, căci, dăruindu-ne iubirea ce purcede de la Voi, v-aţi dăruit pe Voi înşivă nouă, sărmanilor oameni. Îţi mulţumim, Duhule Preasfinte, care eşti şi Dar şi Dătător de daruri, şi te rugăm din toată inima să binevoieşti a-ţi face sălaş în sufletele noastre. Ce-ţi putem da în schimb pentru acest bine negrăit? Îţi închinăm gândurile şi dorinţele noastre, întreaga noastră fiinţă. Stăpâneşte-ne şi nu îngădui să ne îndepărtăm vreodată de tine.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, aprinde-ne de focul Duhului Sfânt, pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos şi pe care a dorit să-l vadă arzând în inimile noastre. El care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui...

Rugăciune la solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt

(Sfântul Augustin)
Vino, Duhule dumnezeiesc, Mângâietorul sufletelor mâhnite, Bucuria inimilor şi Alinarea suferinţelor. Vino, Sfinţitorul celor păcătoşi, Învăţătorul celor smeriţi, Părintele milostiv al orfanilor, Puterea celor slabi şi Ajutorul săracilor. Pătrunde cu harul tău în adâncul sufletului meu. Aprinde-mi inima cu focul tău preasfânt. Străpunge-mă cu iubirea ta. Dă-mi să gust bucuriile tale cereşti, pentru ca de acum să dispreţuiesc plăcerea trecătoare şi să nu caut decât bucuriile sufleteşti. Amin.

Text

Posted by on | |

Novenă în cinstea Duhului Sfânt

Ziua întâi
Duhule Sfinte, Mângâietorule, te ador cu umilinţă şi te rog cu toată ardoarea inimii să binevoieşti a mă ajuta să primesc sfintele tale daruri. Eu nu te pot primi, Duhule dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine nu pot să-ţi fiu plăcut. De aceea te rog ca, precum ai pregătit sfânta Inimă a Mariei pentru Întruparea Cuvântului veşnic, să pregăteşti şi inima mea ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, tu care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm:  Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt, inimile noastre, ca să-ţi slujim cu suflet curat şi plăcut ţie. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a doua
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru ca, având pururi conştiinţa vie a infinitei maiestăţi a Creatorului nostru şi a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar şi viaţa, mai degrabă decât a-l supăra prin păcat.
O, Marie, oglinda dreptăţii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar care să ne dea căinţă desăvârşită pentru greşelile noastre din trecut şi putere să păstrăm cu sfinţenie poruncile lui Dumnezeu.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm:  Dumnezeule, în faţa atotştiinţei tale nimic nu este tăinuit. Purifică gândurile inimilor noastre prin revărsarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi tot mai mult şi preamări de-a pururi. Amin.  Slavă Tatălui...


Ziua a treia
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne ataşeze de Tatăl ceresc şi să ne unească cu Isus, Fratele nostru, şi cu toţi oamenii, deveniţi, prin întruparea lui, fii ai aceluiaşi Părinte dumnezeiesc.
O, Marie, vas vestit de cucernicie, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca în toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre să ne arătăm adevăraţi fii ai lui Dumnezeu şi fraţi pentru toţi semenii noştrii.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Dumnezeule, care prin lumina Duhului Sfânt ai învăţat inimile credincioşilor tăi, dă-ne ca, în acelaşi Duh să cunoaştem cele drepte şi să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a patra
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul ştiinţei, ca toate lucrurile create şi toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu şi să ne îndemne la preamărirea lui.
O, Marie, Chivotul legii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar pentru ca, înălţându-ne de la cele văzute la cele nevăzute, să ne dezlipim inima de tot ceea ce este trecător, căutând numai împărăţia lui Dumnezeu şi sfinţenia lui.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm:  Doamne, revărsarea Duhului tău Sfânt să purifice inimile noastre şi înviorarea de rouă a harului său să le facă rodnice în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui...

Ziua a cincea
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârşit tot ce ne cere chemarea noastră.
O, Marie, Fecioară puternică, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca respectul omenesc să nu ne împiedice în îndeplinirea îndatoririlor noastre de creştini şi să fim gata de a suferi orice, mai degrabă, decât a călca poruncile lui Dumnezeu.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Trimite, Doamne, pe Mângâietorul, care de la tine purcede, să ne lumineze sufletele şi, după făgăduinţa Fiului tău să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a şasea
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul sfatului, care să ne arate limpede ce trebuie să facem în orice împrejurare şi care sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la scopul vieţii noastre.
O, Marie, Maica bunului sfat, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru a putea acţiona întotdeauna, cu umilinţă şi încredere, pentru înstăpânirea împărăţiei lui Dumnezeu în noi şi în lume.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca prin puterea Duhului Sfânt să rămânem statornici pe calea mântuirii şi să-ţi slujim cu fidelitate. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a şaptea
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi aşa cum ni-l vesteşte Sfânta Biserică.
O, Marie, Fecioară preaînţeleaptă, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, ca să nu ne lăsăm înşelaţi niciodată de învăţături greşite, ci Cristos să trăiască pururi, prin dreapta credinţă, în sufletele noastre.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.  Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoieşti a trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, care să ne călăuzească pe calea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a opta
Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului spre a crede cu tărie adevărurile revelate şi a vedea toate lucrurile în lumina lui Dumnezeu.
O, Marie, Scaunul înţelepciunii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca, înflăcăraţi de iubire faţă de Dumnezeu, să împlinim voinţa lui în toate.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreţiei tale să se reverse asupra noastră, şi lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuţi prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.  Slavă Tatălui...

Ziua a noua
O, Sfântă Treime, vrednică de adorare! Ne închinăm maiestăţii tale şi îţi mulţumim pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăţi. Îţi mulţumim, Tată Veşnic, şi ţie, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat al Duhului Sfânt, căci, dăruindu-ne iubirea ce purcede de la Voi, v-aţi dăruit pe Voi înşivă nouă, sărmanilor oameni. Îţi mulţumim, Duhule Preasfinte, care eşti şi Dar şi Dătător de daruri, şi te rugăm din toată inima să binevoieşti a-ţi face sălaş în sufletele noastre. Ce-ţi putem da în schimb pentru acest bine negrăit? Îţi închinăm gândurile şi dorinţele noastre, întreaga noastră fiinţă. Stăpâneşte-ne şi nu îngădui să ne îndepărtăm vreodată de tine.
Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi. Şi aprinde în ele focul iubirii tale!
Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, aprinde-ne de focul Duhului Sfânt, pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos şi pe care a dorit să-l vadă arzând în inimile noastre. El care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui...

Rugăciune la solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt

(Sfântul Augustin)
Vino, Duhule dumnezeiesc, Mângâietorul sufletelor mâhnite, Bucuria inimilor şi Alinarea suferinţelor. Vino, Sfinţitorul celor păcătoşi, Învăţătorul celor smeriţi, Părintele milostiv al orfanilor, Puterea celor slabi şi Ajutorul săracilor. Pătrunde cu harul tău în adâncul sufletului meu. Aprinde-mi inima cu focul tău preasfânt. Străpunge-mă cu iubirea ta. Dă-mi să gust bucuriile tale cereşti, pentru ca de acum să dispreţuiesc plăcerea trecătoare şi să nu caut decât bucuriile sufleteşti. Amin.
Un produs Blogger.