Acatistul Atotputernicului Dumnezeu

Acatistul Atotputernicului Dumnezeu
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Apărătorul Cel Mai Mare şi mângâierea robilor Tăi eşti
Doamne! Unde eşti Tu e pace şi veselie, iar unde Tu lipseşti
bucuria se preface în deşertăciune! Ajută-ne Doamne, pe noi
păcătoşii, să nu pierim în necazuri şi cercetează-ne cu mila
mântuirii Tale, ca să strigăm Ţie: Doamne Dumnezeule,
Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea
Ta!
Icos 1
Făcătorule al Îngerilor şi Doamne al Puterilor, ca să-l mântuieşti pe omul cel căzut, nu Te-ai
ruşinat de pântecele feciorelnic, suferind apoi scuipări, lovituri şi moarte ruşinoasă. Fiul Lui Dumnezeu,
Bun eşti şi Iubitor de oameni şi cugetând acestea, îndrăznim să ne apropiem de Tine şi cu lacrimi Te
rugăm:
Doamne Dumnezeule Multmilostiv, miluieşte-ne că pierim!
Doamne, Care ai venit să-i mântuieşti pe cei păcătoşi, izbăveşte-ne din năpaste!
Doamne, Care ai purtat neputinţele şi durerile oamenilor, alină durerile inimilor noastre!
Doamne, Cel care Te-ai dăruit lumii prin Crucea Ta, trimite pace sufletelor noastre necăjite!
Doamne, Cel care cu moartea Ta pe moarte ai călcat, opreşte săgeţile răului că vin asupra noastră!
Doamne, Care nu doreşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, îndură-Te de noi!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 2
Văzând iubirea Ta de oameni, arătată în multe chipuri, noi păcătoşii am cutezat să ridicăm
ochii către Tine. Cel ce locuieşti în Cer, miluieşte-ne Doamne, că neputincioşi suntem! Izbăveşte-ne de
această întristare amară şi învredniceşte-ne să-Ţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Ne-ai creat, Ziditorule, ca pe nişte făpturi minunate, dar noi păcătoşii ne-am făcut ca dobitoacele
neînţelegătoare! Am supărat bunătatea Ta, Mântuitorule, şi de aceea cu dreptate suferim aceste întristări
şi amărăciuni! Recunoaştem greşelile noastre, ne căim şi alergând la Tine aşa ne rugăm:
Doamne, nu ne răsplăti după faptele noastre, ci iartă-ne după Mare Mila Ta!
Doamne, Care ne-ai păzit de la naşterea noastră, apără-ne de vrăjmaşii care ne prigonesc!
Doamne, Tăria şi nădejdea oamenilor, întăreşte-ne să nu slăbim cu duhul şi cu trupul!
Doamne, mângâierea sufletelor noastre, mângâie-ne şi pe noi întristaţii!
Doamne, slobozeşte-i pe cei ce se află în primejdii şi se roagă Ţie pentru ajutor!
Doamne, îndreaptă-ne şi pe noi pe calea mântuirii!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 3
Doamne vino în ajutorul nostru şi fii nouă Apărător de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, că
părinţii nu mai sunt, iar prietenii şi cei de aproape s-au depărtat. Tu, Părintele orfanilor şi Apărătorul
văduvelor, fii nouă sprijinitor, ca din inimă să Îţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Făcătorul a toată făptura, Care ai Cerul drept scaun şi Pământul aşternut picioarelor, nu ne
lepăda pe noi cei ce grăim aşa:
Doamne, cu Puterea Ta vino să ne mântuieşti din mâinile celor care ne asupresc pe noi!
Doamne, iartă-ne şi curăţeşte-ne, că frica şi bezna morţii ne acoperă pentru păcatele noastre!
Doamne, luminează-ne pe noi cei ce suntem întunecaţi de grijile vieţii!
Doamne, întinde acoperământul apărării Tale asupra noastră!
Doamne, păzeşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, care năvălesc asupra noastră!
Doamne, Cel ce ţii lumea cu cuvântul, dăruieşte pace smeritelor noastre suflete!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
1
Condac 4
Plutind pe marea furtunoasă a vieţii întindem mâinile către Tine, Cuvântul Lui Dumnezeu.
Precum l-ai ajutat pe Petru care se îneca, aşa întinde mâinile Tale cele puternice şi izbăveşte-ne din
necazuri, ca, mulţumindu-Ţi, cu bucurie şi cu recunoştinţă să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Auzit-am, Doamne, glasul Tău cel dulce: Cheamă-Mă în ziua necazului şi te voi asculta şi te
voi ridica din adâncul deznădăjduirii! Cu sfială apropiindu-ne de Tine, zicem acestea:
Doamne, greşit-am înaintea Ta, primeşte-ne cum l-ai primit pe fiul cel rătăcit!
Doamne, nu intra la judecată cu robii Tăi, că nu se va îndrepta înaintea Ta cel viu!
Doamne, Dătătorul înţelepciunii, povăţuieşte-ne cu dreptatea Ta!
Doamne, în braţele Tale Părinteşti primeşte-ne cu dragoste şi încălzeşte-ne inimile!
Doamne, povăţuieşte-ne să putem scăpa de cursele viclene ale celor ce ne urăsc pe noi!
Doamne, Cel ce-i cauţi spre cei smeriţi, vezi neputinţele noastre şi arată-ne mila Ta.
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 5
Prin jertfa de pe cruce a iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, am fost împăcaţi cu Tine, Părinte
Ceresc, dar ne-am întors la păcat şi de aceea cu dreptate suferim. Doamne, Dumnezeul nostru, aratăne
Mila Ta şi dă-ne mântuirea Ta nouă, ca în veci să-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Văzând David pe proorocul Natan, cel ce l-a mustrat pentru cele săvârşite de dânsul, şi-a
venit în fire mărturisindu-şi păcatul şi a zis: Greşit-am înaintea Domnului şi El m-a auzit şi mi-a
iertat păcatul! Noi păcătoşii, mai rău greşind decât acela, n-am cules roadele pocăinţei. De aceea au
venit asupra noastră toate relele, dar fii Milostiv nouă, Doamne, celui ce ne rugăm Ţie:
Doamne, cum ai întărit braţele asupra amaleciţilor, dă-ne putere să nu cădem sub povară!
Doamne, cum ai primit lacrimile lui Iezechia, primeşte şi lacrimile noastre!
Doamne, cum ai auzit suspinul lui Manase, auzi şi suspinul nostru!
Doamne, Care locuieşti întru cele de Sus, vezi-ne şi pe noi păcătoşii!
Doamne, Care Te-ai smerit până la moarte, dă-ne nouă chipul smereniei Tale
Doamne, Cel ce stai împotriva celor mândri şi dai Har celor smeriţi, nu ne lipsi de Harul Tău!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 6
Adeseori ne-am gândit la fărădelegile noastre, dar nu ne-am pocăit şi ne-a ajuns mânia Ta cea
dreaptă. Grijile şi necazurile ne-au înconjurat pe noi păcătoşii, dar Tu Mântuitorul nostru, înainte de
a ne cerceta, dă-ne vreme să ne plângem greşelile noastre şi să-Ţi strigăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
În necazurile noastre a strălucit bucuria cuvântului Tău, Mântuitorule, care zice: Cereţi şi vi se
va da! Cu nădejde în iubirea Ta de oameni alergăm la Tine Doamne, şi ne rugăm:
Doamne, Bucuria noastră, mângâie-ne pe noi, cei ce ne aflăm în întristare!
Doamne, apără-ne de cei ce se scoală cu prigoană asupra noastră!
Doamne, ajută-ne că, de groaza hulitorilor noştri, slăbesc sufletele noastre!
Doamne, întăreşte-ne să nu ne pierdem nădejdea în milostivirea Ta!
Doamne, ajută-ne să nu cădem de pe calea mântuirii, că slăbeşte credinţa noastră!
Doamne, auzi rugăciunea noastră când în necazuri Îţi cerem ajutorul!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 7
Vrând odinioară împăratul să-i piardă pe cei trei tineri, a poruncit să fie aruncaţi în cuptorul
de foc, dar Tu, Părinte Ceresc, l-ai trimis pe Îngerul Tău să răcorească flăcările arzătoare. Doamne,
trimite-ne şi acum mângâiere nouă robilor Tăi, şi miluieşte-ne după Mare Mila Ta! Chiar dacă am
păcătuit nu ne-am lepădat de Tine şi Ţie Unuia ne închinăm şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Minunat Te-ai proslăvit în faţa lui faraon şi a oştirii lui, Dumnezeule al lui Israel! Pe aleşii
Tăi care Te-au chemat, i-ai auzit. Auzi şi rugăciunile noastre şi mântuieşte-ne pe noi cei care strigăm:
2
Doamne, Care i-ai scos pe aleşii Tăi din robia Egiptului, scoate din necaz şi sufletele noastre!
Doamne, Care i-ai zdrobit pe vrăjmaşi, nimiceşte uneltirile celor ce ne doresc nouă răul!
Doamne, Care ai înecat în Marea Roşie oastea lui faraon, scapă-ne de vrăjmaşii noştri!
Doamne, Care ai dus poporul Tău spre pământul făgduinţei du şi sufletele noastre spre mântuire!
Doamne, Care pe toate le-ai făcut cu Cuvântul, fă să fie şi asupra noastră doar Voia Ta!
Doamne, slobozeşte-ne de boli, de scârbe, de duşmani, de primejdii şi de moarte năpraznică!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 8
Părinte Ceresc, cu faptele noastre ne-am robit acestei lumi deşarte şi de aceea ne cuprinde
disperarea. Tu, ca un Milostiv şi de oameni Iubitor, primeşte-ne şi pe noi, rătăciţii, şi măntuieşte-ne
din necazurile în care ne aflăm, pe noi cei care strigăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Fiind cuprinşi de necurăţia păcatelor şi cufundaţi în adâncul răutăţilor, către Tine, Cel ce
locuieşti în Ceruri, ridicăm ochii noştri şi Te rugăm, auzi suspinul nostru atunci când spunem:
Doamne, Lumina lumii, luminează şi sufletele noastre întunecate cu deşertăciunile lumii!
Doamne, Mângâietorule Bun, umple de mângâiere Dumnezeiască sufletele noastre păcătoase!
Doamne, milostiveşte-Te şi întoarce vicleşugul duşmanilor noştri spre dragoste şi împăcare!
Doamne, Care Te-ai răstignit pentru cei ce Te-au răstignit întoarce-i pe duşmanii noştri din răutate!
Doamne, Care ai întărit Cerurile cu Cuvântul Tău, întăreşte-ne în mărturisirea credinţei în Tine!
Doamne, Cel purtat de Heruvimi şi cântat de Serafimi, primeşte şi puţina noastră rugăciune!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 9
Izvor a toată mila şi dătător al înţelegerii, Mângâietorule Cel Bun, învaţă-ne să Te slăvim, să
Te lăudăm şi să-Ţi mulţumim pentru toate! Umple de Dumnezeiască bucurie minţile noastre întunecate
de poftele acestei lumi, ca să-Ţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Toate cuvintele nu pot mărturisi mulţimea bunătăţilor Tale şi a dragostei către neamul omenesc,
Fiule al Lui Dumnezeu, că Te-ai smerit până la chip de rob! Nu ne lepăda, Doamne, nici pe noi cei
care fără de număr am greşit. Cu sfială ne aplecăm înaintea Ta şi ne rugăm:
Doamne, Care Ţi-ai pus sufletul pentru noi, scapă-ne de răul care vrea să ne cuprindă!
Doamne, pentru Patimile Tale, păzeşte-ne de batjocura vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi!
Doamne, Mielul Lui Dumnezeu, scapă-ne din mâinile celor care ne urăsc pe noi!
Doamne, Care cu moartea Ta porţile iadului ai sfărâmat, scapă-ne de chinul veşnic!
Doamne, Care ai suferit batjocură, răniri, dureri şi moarte, vindecă şi inimile noastre rănite!
Doamne, iartă-ne pentru multele noastre păcate, miluieşte-ne şi ne mântuieşte!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 10
Vrut să mântuieşti poporul ales din robia Egiptului, din rugul aprins l-ai chemat pe Moise, robul
Tău, zicând lui: Am văzut nevoia poporului Meu cel din Egipt şi am auzit suspinarea lui! Caută acum
Doamne şi la necazurile noastre, ca să-Ţi strigăm cu mulţumire şi cu recunoştinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, arată-ne mila Ta nouă, robilor Tăi, şi
cercetează sufletele noastre adânc întristate şi întăreşte-ne pe noi, ca să ne rugăm Ţie:
Doamne, Care i-ai învăţat pe Apostoli să vorbească în alte limbi, învaţă-ne şi pe noi Voia Ta!
Doamne, Care ai întărit Sfinţii înaintea chinuitorilor, întăreşte-ne în lupta cu păcatul şi diavolul!
Doamne, Care-i sfinţeşti pe credincioşii Tăi, sfinţeşte-ne inimile să fie cu adevărat templul Tău!
Doamne, Dătătorule de Lumină, luminează-ne că suntem întunecaţi de păcatele noastre!
Doamne, Vistierul bunătăţilor, nu ne lipsi de darul Harului Tău!
Doamne, când vom sta în faţa Ta la Judecată, Te rugăm îndură-Te de noi şi iartă-ne păcatele!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
3
Condac 11
Îţi aducem cântare umilită şi cu inima înfrântă ne rugăm nu ne trece cu vederea, Preabunule
Stăpân! Întoarce faţa Ta de la păcatele noastre şi nu ne părăsi pe noi, cei ce-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Lumină Adevărată, Hristoase Dumnezeule, luminează cu Harul Tău sufletele noastre întinate
de patimi, căci cu evlavie ne rugăm Ţie:
Doamne, nu ne pierde pe noi cei neîndreptaţi, care ne aplecăm cu rugăciune înaintea Ta!
Doamne, căldura inimilor noastre, încălzeşte-ne că pierim în ceaţa înfricoşătoare a păcatelor!
Doamne, Lumina sufletelor noastre, îmbracă-ne pe noi cu Preasfântă Lumina Ta!
Doamne, ne rugăm ca trupurile noastre să fie vase alese, de cinste şi de trebuinţă Ţie!
Doamne, dă-ne ca mai înainte de sfârşit să ne pocăim de faptele noastre cele rele!
Doamne, Cel ce faci pe Îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc, scapă-ne de tot răul!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 12
Din bunătate şi din dragoste pentru neamul omenesc, Părinte Ceresc, L-ai trimis în lume pe Fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care pe Pământ S-a născut, cu oamenii a vieţuit şi cu Sfânt Sângele
Său a înnoit firea noastră cea stricată şi pe toată lumea a învăţat să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cântăm nespusa Ta iubire de oameni, Hristoase Dumnezeule, că pentru a noastră măntuire ai
voit să suferi cruce şi moarte. Doamne, Care ai venit să chemi la pocăinţă nu pe cei drepţi ci pe cei
păcătoşi, auzi-ne şi pe noi, care suntem mai păcătoşi decât toţi păcătoşii şi ne rugăm Ţie aşa:
Doamne, Mielul Lui Dumnezeu, învaţă-ne să îndurăm fără cârtire tot ce vine prin Voia Ta!
Doamne, Care ce ai rupt zapisul lui Adam, rupe şi zapisul păcatelor noastre fără de număr!
Doamne, Care ai primit pocăinţa tâlharului, primeşte şi pocăinţa noastră, a păcătoşilor!
Doamne, Care pe morţi i-ai înviat, învie şi sufletele noastre întinate!
Doamne, Care-i ridici pe cei căzuţi, ridică-ne şi pe noi păcătoşii!
Doamne, ne rugăm Maicii Sfinte şi Sfinţilor Părinţi să se roage pentru mântuirea sufletelor noastre!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne, Dumnezeule Multmilostiv şi Atotbun, nădejdea celor deznădăjduiţi şi Apărătorul
celor obijduiţi, caută cu milă la întristările noastre şi mântuieşte-ne pe noi cei ce-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Rugăciune
Doamne iartă-ne şi miluieşte-ne că suntem păcătoşi! Corăbiile vieţilor noastre se nevoiesc în mijlocul
valurilor vieţii şi al ispitelor şi sunt aproape de pierire, dar Tu, ca un Dumnezeu Milostiv, cu puterea
Ta nemărginită opreşte furtuna necazurilor care vrea să ne ducă în adâncul relelor! Linişteşte marea
vieţii şi vântul năpastelor, că toate Te ascultă, Doamne! Mântuieşte-ne, Mântuitorule, după Mare Mila
Ta şi nu după faptele noastre, că noi în Tine ne-am pus toată nădejdea şi ne încredinţăm Voii Tale!
Credem că mila Ta este nesfârşită şi fiindcă faci cu noi cum voieşti, Îţi mulţumim şi Te slăvim Doamne,
în vecii vecilor! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţilor
noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
4

Text

Acatistul Atotputernicului Dumnezeu

Posted by on | |
Acatistul Atotputernicului Dumnezeu
Rugăciunile începătoare

Condac 1
Apărătorul Cel Mai Mare şi mângâierea robilor Tăi eşti
Doamne! Unde eşti Tu e pace şi veselie, iar unde Tu lipseşti
bucuria se preface în deşertăciune! Ajută-ne Doamne, pe noi
păcătoşii, să nu pierim în necazuri şi cercetează-ne cu mila
mântuirii Tale, ca să strigăm Ţie: Doamne Dumnezeule,
Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea
Ta!
Icos 1
Făcătorule al Îngerilor şi Doamne al Puterilor, ca să-l mântuieşti pe omul cel căzut, nu Te-ai
ruşinat de pântecele feciorelnic, suferind apoi scuipări, lovituri şi moarte ruşinoasă. Fiul Lui Dumnezeu,
Bun eşti şi Iubitor de oameni şi cugetând acestea, îndrăznim să ne apropiem de Tine şi cu lacrimi Te
rugăm:
Doamne Dumnezeule Multmilostiv, miluieşte-ne că pierim!
Doamne, Care ai venit să-i mântuieşti pe cei păcătoşi, izbăveşte-ne din năpaste!
Doamne, Care ai purtat neputinţele şi durerile oamenilor, alină durerile inimilor noastre!
Doamne, Cel care Te-ai dăruit lumii prin Crucea Ta, trimite pace sufletelor noastre necăjite!
Doamne, Cel care cu moartea Ta pe moarte ai călcat, opreşte săgeţile răului că vin asupra noastră!
Doamne, Care nu doreşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, îndură-Te de noi!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 2
Văzând iubirea Ta de oameni, arătată în multe chipuri, noi păcătoşii am cutezat să ridicăm
ochii către Tine. Cel ce locuieşti în Cer, miluieşte-ne Doamne, că neputincioşi suntem! Izbăveşte-ne de
această întristare amară şi învredniceşte-ne să-Ţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Ne-ai creat, Ziditorule, ca pe nişte făpturi minunate, dar noi păcătoşii ne-am făcut ca dobitoacele
neînţelegătoare! Am supărat bunătatea Ta, Mântuitorule, şi de aceea cu dreptate suferim aceste întristări
şi amărăciuni! Recunoaştem greşelile noastre, ne căim şi alergând la Tine aşa ne rugăm:
Doamne, nu ne răsplăti după faptele noastre, ci iartă-ne după Mare Mila Ta!
Doamne, Care ne-ai păzit de la naşterea noastră, apără-ne de vrăjmaşii care ne prigonesc!
Doamne, Tăria şi nădejdea oamenilor, întăreşte-ne să nu slăbim cu duhul şi cu trupul!
Doamne, mângâierea sufletelor noastre, mângâie-ne şi pe noi întristaţii!
Doamne, slobozeşte-i pe cei ce se află în primejdii şi se roagă Ţie pentru ajutor!
Doamne, îndreaptă-ne şi pe noi pe calea mântuirii!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 3
Doamne vino în ajutorul nostru şi fii nouă Apărător de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, că
părinţii nu mai sunt, iar prietenii şi cei de aproape s-au depărtat. Tu, Părintele orfanilor şi Apărătorul
văduvelor, fii nouă sprijinitor, ca din inimă să Îţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Făcătorul a toată făptura, Care ai Cerul drept scaun şi Pământul aşternut picioarelor, nu ne
lepăda pe noi cei ce grăim aşa:
Doamne, cu Puterea Ta vino să ne mântuieşti din mâinile celor care ne asupresc pe noi!
Doamne, iartă-ne şi curăţeşte-ne, că frica şi bezna morţii ne acoperă pentru păcatele noastre!
Doamne, luminează-ne pe noi cei ce suntem întunecaţi de grijile vieţii!
Doamne, întinde acoperământul apărării Tale asupra noastră!
Doamne, păzeşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, care năvălesc asupra noastră!
Doamne, Cel ce ţii lumea cu cuvântul, dăruieşte pace smeritelor noastre suflete!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
1
Condac 4
Plutind pe marea furtunoasă a vieţii întindem mâinile către Tine, Cuvântul Lui Dumnezeu.
Precum l-ai ajutat pe Petru care se îneca, aşa întinde mâinile Tale cele puternice şi izbăveşte-ne din
necazuri, ca, mulţumindu-Ţi, cu bucurie şi cu recunoştinţă să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Auzit-am, Doamne, glasul Tău cel dulce: Cheamă-Mă în ziua necazului şi te voi asculta şi te
voi ridica din adâncul deznădăjduirii! Cu sfială apropiindu-ne de Tine, zicem acestea:
Doamne, greşit-am înaintea Ta, primeşte-ne cum l-ai primit pe fiul cel rătăcit!
Doamne, nu intra la judecată cu robii Tăi, că nu se va îndrepta înaintea Ta cel viu!
Doamne, Dătătorul înţelepciunii, povăţuieşte-ne cu dreptatea Ta!
Doamne, în braţele Tale Părinteşti primeşte-ne cu dragoste şi încălzeşte-ne inimile!
Doamne, povăţuieşte-ne să putem scăpa de cursele viclene ale celor ce ne urăsc pe noi!
Doamne, Cel ce-i cauţi spre cei smeriţi, vezi neputinţele noastre şi arată-ne mila Ta.
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 5
Prin jertfa de pe cruce a iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, am fost împăcaţi cu Tine, Părinte
Ceresc, dar ne-am întors la păcat şi de aceea cu dreptate suferim. Doamne, Dumnezeul nostru, aratăne
Mila Ta şi dă-ne mântuirea Ta nouă, ca în veci să-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Văzând David pe proorocul Natan, cel ce l-a mustrat pentru cele săvârşite de dânsul, şi-a
venit în fire mărturisindu-şi păcatul şi a zis: Greşit-am înaintea Domnului şi El m-a auzit şi mi-a
iertat păcatul! Noi păcătoşii, mai rău greşind decât acela, n-am cules roadele pocăinţei. De aceea au
venit asupra noastră toate relele, dar fii Milostiv nouă, Doamne, celui ce ne rugăm Ţie:
Doamne, cum ai întărit braţele asupra amaleciţilor, dă-ne putere să nu cădem sub povară!
Doamne, cum ai primit lacrimile lui Iezechia, primeşte şi lacrimile noastre!
Doamne, cum ai auzit suspinul lui Manase, auzi şi suspinul nostru!
Doamne, Care locuieşti întru cele de Sus, vezi-ne şi pe noi păcătoşii!
Doamne, Care Te-ai smerit până la moarte, dă-ne nouă chipul smereniei Tale
Doamne, Cel ce stai împotriva celor mândri şi dai Har celor smeriţi, nu ne lipsi de Harul Tău!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 6
Adeseori ne-am gândit la fărădelegile noastre, dar nu ne-am pocăit şi ne-a ajuns mânia Ta cea
dreaptă. Grijile şi necazurile ne-au înconjurat pe noi păcătoşii, dar Tu Mântuitorul nostru, înainte de
a ne cerceta, dă-ne vreme să ne plângem greşelile noastre şi să-Ţi strigăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
În necazurile noastre a strălucit bucuria cuvântului Tău, Mântuitorule, care zice: Cereţi şi vi se
va da! Cu nădejde în iubirea Ta de oameni alergăm la Tine Doamne, şi ne rugăm:
Doamne, Bucuria noastră, mângâie-ne pe noi, cei ce ne aflăm în întristare!
Doamne, apără-ne de cei ce se scoală cu prigoană asupra noastră!
Doamne, ajută-ne că, de groaza hulitorilor noştri, slăbesc sufletele noastre!
Doamne, întăreşte-ne să nu ne pierdem nădejdea în milostivirea Ta!
Doamne, ajută-ne să nu cădem de pe calea mântuirii, că slăbeşte credinţa noastră!
Doamne, auzi rugăciunea noastră când în necazuri Îţi cerem ajutorul!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 7
Vrând odinioară împăratul să-i piardă pe cei trei tineri, a poruncit să fie aruncaţi în cuptorul
de foc, dar Tu, Părinte Ceresc, l-ai trimis pe Îngerul Tău să răcorească flăcările arzătoare. Doamne,
trimite-ne şi acum mângâiere nouă robilor Tăi, şi miluieşte-ne după Mare Mila Ta! Chiar dacă am
păcătuit nu ne-am lepădat de Tine şi Ţie Unuia ne închinăm şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Minunat Te-ai proslăvit în faţa lui faraon şi a oştirii lui, Dumnezeule al lui Israel! Pe aleşii
Tăi care Te-au chemat, i-ai auzit. Auzi şi rugăciunile noastre şi mântuieşte-ne pe noi cei care strigăm:
2
Doamne, Care i-ai scos pe aleşii Tăi din robia Egiptului, scoate din necaz şi sufletele noastre!
Doamne, Care i-ai zdrobit pe vrăjmaşi, nimiceşte uneltirile celor ce ne doresc nouă răul!
Doamne, Care ai înecat în Marea Roşie oastea lui faraon, scapă-ne de vrăjmaşii noştri!
Doamne, Care ai dus poporul Tău spre pământul făgduinţei du şi sufletele noastre spre mântuire!
Doamne, Care pe toate le-ai făcut cu Cuvântul, fă să fie şi asupra noastră doar Voia Ta!
Doamne, slobozeşte-ne de boli, de scârbe, de duşmani, de primejdii şi de moarte năpraznică!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 8
Părinte Ceresc, cu faptele noastre ne-am robit acestei lumi deşarte şi de aceea ne cuprinde
disperarea. Tu, ca un Milostiv şi de oameni Iubitor, primeşte-ne şi pe noi, rătăciţii, şi măntuieşte-ne
din necazurile în care ne aflăm, pe noi cei care strigăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Fiind cuprinşi de necurăţia păcatelor şi cufundaţi în adâncul răutăţilor, către Tine, Cel ce
locuieşti în Ceruri, ridicăm ochii noştri şi Te rugăm, auzi suspinul nostru atunci când spunem:
Doamne, Lumina lumii, luminează şi sufletele noastre întunecate cu deşertăciunile lumii!
Doamne, Mângâietorule Bun, umple de mângâiere Dumnezeiască sufletele noastre păcătoase!
Doamne, milostiveşte-Te şi întoarce vicleşugul duşmanilor noştri spre dragoste şi împăcare!
Doamne, Care Te-ai răstignit pentru cei ce Te-au răstignit întoarce-i pe duşmanii noştri din răutate!
Doamne, Care ai întărit Cerurile cu Cuvântul Tău, întăreşte-ne în mărturisirea credinţei în Tine!
Doamne, Cel purtat de Heruvimi şi cântat de Serafimi, primeşte şi puţina noastră rugăciune!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 9
Izvor a toată mila şi dătător al înţelegerii, Mângâietorule Cel Bun, învaţă-ne să Te slăvim, să
Te lăudăm şi să-Ţi mulţumim pentru toate! Umple de Dumnezeiască bucurie minţile noastre întunecate
de poftele acestei lumi, ca să-Ţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Toate cuvintele nu pot mărturisi mulţimea bunătăţilor Tale şi a dragostei către neamul omenesc,
Fiule al Lui Dumnezeu, că Te-ai smerit până la chip de rob! Nu ne lepăda, Doamne, nici pe noi cei
care fără de număr am greşit. Cu sfială ne aplecăm înaintea Ta şi ne rugăm:
Doamne, Care Ţi-ai pus sufletul pentru noi, scapă-ne de răul care vrea să ne cuprindă!
Doamne, pentru Patimile Tale, păzeşte-ne de batjocura vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi!
Doamne, Mielul Lui Dumnezeu, scapă-ne din mâinile celor care ne urăsc pe noi!
Doamne, Care cu moartea Ta porţile iadului ai sfărâmat, scapă-ne de chinul veşnic!
Doamne, Care ai suferit batjocură, răniri, dureri şi moarte, vindecă şi inimile noastre rănite!
Doamne, iartă-ne pentru multele noastre păcate, miluieşte-ne şi ne mântuieşte!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 10
Vrut să mântuieşti poporul ales din robia Egiptului, din rugul aprins l-ai chemat pe Moise, robul
Tău, zicând lui: Am văzut nevoia poporului Meu cel din Egipt şi am auzit suspinarea lui! Caută acum
Doamne şi la necazurile noastre, ca să-Ţi strigăm cu mulţumire şi cu recunoştinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, arată-ne mila Ta nouă, robilor Tăi, şi
cercetează sufletele noastre adânc întristate şi întăreşte-ne pe noi, ca să ne rugăm Ţie:
Doamne, Care i-ai învăţat pe Apostoli să vorbească în alte limbi, învaţă-ne şi pe noi Voia Ta!
Doamne, Care ai întărit Sfinţii înaintea chinuitorilor, întăreşte-ne în lupta cu păcatul şi diavolul!
Doamne, Care-i sfinţeşti pe credincioşii Tăi, sfinţeşte-ne inimile să fie cu adevărat templul Tău!
Doamne, Dătătorule de Lumină, luminează-ne că suntem întunecaţi de păcatele noastre!
Doamne, Vistierul bunătăţilor, nu ne lipsi de darul Harului Tău!
Doamne, când vom sta în faţa Ta la Judecată, Te rugăm îndură-Te de noi şi iartă-ne păcatele!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
3
Condac 11
Îţi aducem cântare umilită şi cu inima înfrântă ne rugăm nu ne trece cu vederea, Preabunule
Stăpân! Întoarce faţa Ta de la păcatele noastre şi nu ne părăsi pe noi, cei ce-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Lumină Adevărată, Hristoase Dumnezeule, luminează cu Harul Tău sufletele noastre întinate
de patimi, căci cu evlavie ne rugăm Ţie:
Doamne, nu ne pierde pe noi cei neîndreptaţi, care ne aplecăm cu rugăciune înaintea Ta!
Doamne, căldura inimilor noastre, încălzeşte-ne că pierim în ceaţa înfricoşătoare a păcatelor!
Doamne, Lumina sufletelor noastre, îmbracă-ne pe noi cu Preasfântă Lumina Ta!
Doamne, ne rugăm ca trupurile noastre să fie vase alese, de cinste şi de trebuinţă Ţie!
Doamne, dă-ne ca mai înainte de sfârşit să ne pocăim de faptele noastre cele rele!
Doamne, Cel ce faci pe Îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc, scapă-ne de tot răul!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 12
Din bunătate şi din dragoste pentru neamul omenesc, Părinte Ceresc, L-ai trimis în lume pe Fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care pe Pământ S-a născut, cu oamenii a vieţuit şi cu Sfânt Sângele
Său a înnoit firea noastră cea stricată şi pe toată lumea a învăţat să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Cântăm nespusa Ta iubire de oameni, Hristoase Dumnezeule, că pentru a noastră măntuire ai
voit să suferi cruce şi moarte. Doamne, Care ai venit să chemi la pocăinţă nu pe cei drepţi ci pe cei
păcătoşi, auzi-ne şi pe noi, care suntem mai păcătoşi decât toţi păcătoşii şi ne rugăm Ţie aşa:
Doamne, Mielul Lui Dumnezeu, învaţă-ne să îndurăm fără cârtire tot ce vine prin Voia Ta!
Doamne, Care ce ai rupt zapisul lui Adam, rupe şi zapisul păcatelor noastre fără de număr!
Doamne, Care ai primit pocăinţa tâlharului, primeşte şi pocăinţa noastră, a păcătoşilor!
Doamne, Care pe morţi i-ai înviat, învie şi sufletele noastre întinate!
Doamne, Care-i ridici pe cei căzuţi, ridică-ne şi pe noi păcătoşii!
Doamne, ne rugăm Maicii Sfinte şi Sfinţilor Părinţi să se roage pentru mântuirea sufletelor noastre!
Doamne Dumnezeule, Bucuria noastră, dăruieşte-ne să ne bucurăm de Milostivirea Ta!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
Doamne, Dumnezeule Multmilostiv şi Atotbun, nădejdea celor deznădăjduiţi şi Apărătorul
celor obijduiţi, caută cu milă la întristările noastre şi mântuieşte-ne pe noi cei ce-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Rugăciune
Doamne iartă-ne şi miluieşte-ne că suntem păcătoşi! Corăbiile vieţilor noastre se nevoiesc în mijlocul
valurilor vieţii şi al ispitelor şi sunt aproape de pierire, dar Tu, ca un Dumnezeu Milostiv, cu puterea
Ta nemărginită opreşte furtuna necazurilor care vrea să ne ducă în adâncul relelor! Linişteşte marea
vieţii şi vântul năpastelor, că toate Te ascultă, Doamne! Mântuieşte-ne, Mântuitorule, după Mare Mila
Ta şi nu după faptele noastre, că noi în Tine ne-am pus toată nădejdea şi ne încredinţăm Voii Tale!
Credem că mila Ta este nesfârşită şi fiindcă faci cu noi cum voieşti, Îţi mulţumim şi Te slăvim Doamne,
în vecii vecilor! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţilor
noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
4
Un produs Blogger.